Hastalarımızın ;

" Hizmetten genel olarak faydalanma : Adalet ve hakkaniyet ilkeri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 Eşitlik içinde hizmete ulaşma : Irk, dil,din ve mezhep, cinsyet, felsefi inanç, siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 Bilgilendirme : Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 Kuruluşu seçme ve değiştirme : Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 Personeli tanıma, seçme ve değiştirme : Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye,
 Bilgi isteme : Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak istemeye,
 Mahremiyet : Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 Rıza ve izin : Tıbbi müdahalelerde rıza alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 Reddetme ve durdurma : Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,
 Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 Dini vecibelerini yerine getirebilme : Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 Saygınlık görme : Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güleryüzlü,nazik,şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti almaya,
 Rahatlık : Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 Ziyaret : Kurum ve kuruluşlarca belirnen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 Refakatçi bulundurma : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,
 Müracaat, şikayet ve dava hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 Sürekli hizmet : Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,
 Düşünce belirtme : Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye hakkı vardır. "